Τελευταία άρθρα

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.11.2021. / Ιατρικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

23.11.2021. / Ιατρικά

Η εφημερίδα του συλλόγου

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
1. Τα σχέδια που υποβάλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο Νομού Πέλλας θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Φ.Ε.Κ. 2302/2014 και του Φ.Ε.Κ. 70/10-4-2001 όσον αφορά την κατασκευή των χώρων και ανάλογα με την χρήση.


2. Τα ιατρεία υπάγονται στην κατηγορία ‘Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια’ του Κτιριοδομικού Κανονισμού, συνεπώς θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Β’ Κεφαλαίου του Φ.Ε.Κ. 80/Α/7-5-2018 (Π.Δ.41/2018). Δίνεται έμφαση στα πλάτη των ανοιγμάτων και οδεύσεων.


3. Τα σχέδια που υποβάλλονται θα είναι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 70/10-4-2001 Αρθ. 7ε., θα πρέπει να απεικονίζουν τις πραγματικές διαστάσεις του χώρου, να φέρουν την δήλωση του μηχανικού όπως ορίζεται στο, θα είναι τυπωμένα σε κλίμακα 1:50, θα φέρουν την δήλωση πιστοποίησης στατικής επάρκειας και θα υποβάλλονται σε δυο (2) αντίγραφα.


4. Η ίδρυση των ιατρείων που θα στεγάζονται σε κτίσματα που έχουν άδεια δόμησης μετά την 29/6/2018 θα πρέπει να συμμορφώνονται με το Φ.Ε.Κ 114/29-6-2018 και το Άρθ. 1.


5. Σχετικά με τις πινακίδες που αναρτώνται στις εισόδους οικοδομών, στις θύρες των ιατρείων και στις όψεις των κτιρίων θα πρέπει να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες του Φ.Ε.Κ.287/28-11-2005 Αρθ. 17.


Γίνεται κατανοητό πως οι παραπάνω απαιτήσεις έχουν να κάνουν με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί ιατρείων, πυρασφάλειας και δεοντολογίας.

23.11.2021. / 09:51:47 // Ιατρικά