Τελευταία άρθρα

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

23.11.2021. / Ιατρικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Π.Φ.Υ - 1. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

23.11.2021. / Ιατρικά

Η εφημερίδα του συλλόγου

2η Υ.ΠΕ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επισυνημμένο αρχείο: ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΓΙΑ_ΠΑΘΟΛΟΓΟ.pdf

04.01.2022. / 10:01:12